Бидний эрхэм зорилго

Салбартаа тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, олон улсын жишигт дүйцсэн, сайн имиж бүхий даатгалын компани байх.

 

Арилжааны даатгалын үйл ажиллагааг даатгалын тухай хууль тогтоомж, багц дүрмийн дагуу төрийн зохицуулалтын хүрээнд зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны зарчим, олон улсын стандартад нийцүүлэн зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус ашиг сонирхлыг болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах, даатгуулагчдынхаа эрэлт хэрэгцээг хангахуйц чанартай бүтээгдэхүүн /үйлчилгээ/ нийлүүлж, даатгалын тохиолдол үүссэн нөхцөлд нөхөн төлбөрийг шуурхай олгон үйлчлэх.