Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн осолд үйлдвэрлэл, техник, ажил мэргэжил, зам, тээвэр, байгаль, цаг агаарын болон ахуйн осол, хүн, мал, амьтад зэрэг бусдын нөлөө, гадны халдлагаар даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан аюул, эрсдлийг хамруулна.

Буцах