2016-05-26

Даатгалын эрсдэл

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагсадыг гэнтийн ослын даатгалд хамт олноор нь хамруулж, тэднийг хөдөлмөрлөх үүр...

Дэлгэрэнгүй
2016-05-26

Гэнэтийн осолд үйлдвэрлэл, техник, ажил мэргэжил, зам, тээвэр, байгаль, цаг агаарын болон ахуйн осол, хүн, мал, амьтад зэрэг бусдын нөл...

Дэлгэрэнгүй
2016-05-26

Гэнэтийн осолд үйлдвэрлэл, техник, ажил мэргэжил, зам, тээвэр, байгаль, цаг агаарын болон ахуйн осол, хүн, мал, амьтад зэрэг бусдын нөл...

Дэлгэрэнгүй
2016-05-26

Гэнэтийн осолд үйлдвэрлэл, техник, ажил мэргэжил, зам, тээвэр, байгаль, цаг агаарын болон ахуйн осол, хүн, мал, амьтад зэрэг бусдын нөл...

Дэлгэрэнгүй
2016-05-26

Гэнэтийн осолд үйлдвэрлэл, техник, ажил мэргэжил, зам, тээвэр, байгаль, цаг агаарын болон ахуйн осол, хүн, мал, амьтад зэрэг бусдын нөл...

Дэлгэрэнгүй
2016-05-25

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагчийн тээврийн хэрэгслийг учирч болзошгүй дараах эрсдлээс даатгана.

1. Тээврийн хэрэгсэл замын хөдөл...

Дэлгэрэнгүй

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

...

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлын хариуцлагын даатгал

...

Дэлгэрэнгүй